Quyết định và danh sách cấp GCN lớp Bổ sung kiến thức PLHQ K9  
Quyết định và danh sách cấp GCN lớp Bổ sung kiến thức PLHQ K12  
Quyết định và danh sách cấp GCN lớp Bổ sung kiến thức PLHQ K11  
Quyết định và danh sách cấp GCN lớp KHQ K128  
Quyết định và danh sách cấp GCN lớp Bổ sung kiến thức PLHQ K10  
Quyết định và danh sách cấp GCN lớp KHQ K129  
Quyết định và danh sách cấp GCN lớp KHQ K132  
Quyết định và danh sách cấp GCN lớp KHQ K131  
Quyết định và danh sách cấp GCN lớp KHQ K130