1. KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN  (NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN)  
2. KHÓA HỌC THỰC HÀNH KHAI BÁO  HẢI QUAN ĐIỆN TỬ VNACCS  
3. KHÓA HỌC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU  
4. KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ  KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP  
5. KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC ( HCSN)  
6. KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ  
7. KHOÁ HỌC ĐÀO TẠO THỰC HÀNH  KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA  
8. KHÓA HỌC ĐÀO TẠO THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ  
9. KHÓA HỌC “CHUYÊN VIÊN MARKETING CHUYÊN NGHIỆP”  
10. KHÓA HỌC “KỸ NĂNG QUẢN LÝ CHO NHÀ QUẢN LÝ CẤP TRUNG”