Cấp giấy chứng nhận khóa đào tạo bổ sung kiến thức PLHQ – K.21  
Cấp giấy chứng nhận khóa đào tạo Nghiệp vụ khai hải quan – K.142