thông báo lùi thời gian tổ chức đào tạo trực tuyến lớp bổ sung kiến thức PLHQ K14  
Thông báo chiêu sinh lớp Khai hải quan K137  
thông báo  tổ chức đào tạo trực tuyến lớp bổ sung kiến thức PLHQ K15  
Thông báo chiêu sinh lớp Khai hải quan K136  
thông báo tổ chức đào tạo trực tuyến lớp bổ sung kiến thức PLHQ K14/2022  
Thông báo chiêu sinh lớp Khai hải quan K135  
thông báo lùi thời gian tổ chức đào tạo trực tuyến lớp bổ sung kiến thức PLHQ K13  
Thông báo tổ chức lớp cập nhật kiến thức và hướng dẫn ôn tập thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2021  
Thông báo chiêu sinh lớp Khai hải quan K134  
Thông báo tổ chức đào tạo trực tuyến lớp bổ sung kiến thức PLHQ K13